Адм. услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ"Радост"-гр.Козлодуй

1.Наименование на административната услуга:

Издаване на  на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

2.Правно основание за предуставянето на административната услуга/издаването на индивидуален административен акт/

- Закон за предучилищното образование/чл.72/

- Наредба за предучилищното образование/чл.36/

3.Орган,който предуставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт/

Детска градина "Радост"-гр.Козлодуй

4.Процедура по предуставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт,изисквания и необходими документи/

За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище извършващо задължително предучилищно образование не е необходимо заявление.Издава се на всички деца завършили задължително по ЗПУО обучение.

5.Информация по предуставяне на услугата по електронен път:ниво на предуставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

Услугата не се предуставя по електронен път

6.Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Безсрочен

7.Такси и цени

Не се дължат

8.Орган,осъществяващ контрол върху дейността на органа на предуставяната услуга

Регионално управление на образованието

9.Ред,включително срокове за обжалване на действията на органа по предуставянето на услугата

Отказът се обжалва по реда на АПК пред Административен съд

10.Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

odz_radost_kozlodui@abv.bg

11.Начини на получаване на услугата

-лично

-от родител

-настойник

-чрез упълномощено лице